3.8.2022

Kuća Brodski Drenovac - za 60% vrijednosti

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 21. rujna 2022. godine do 5. listopada 2022. godine.

Općinski sud u Požegi donio je dana 23. ožujka 2022. godine Zaključak u predmetu posl. broj Ovr-102/2020 o održavanju druge elektroničke javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk. ul. br. 1128 k.o. Brodski Drenovac k.č.br. 1869/1 u naravi kuća s dvorištem, površine 82 čhv. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 81.803,97 kn.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 21. rujna 2022. godine do 5. listopada 2022. godine.

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 49.082,38 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 12. rujna 2022. godine uplatile jamčevinu u iznosu od 8.180,39 kuna na račun FINA-e HR3323900011300028779, s modelom: HR 35. Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 388769 (ID nadmetanja + kontrolna znamenka koju sustav automatski generira), a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Za uplate doznačene iz inozemstva, prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 099 542 8472 ili preko e-mail adrese tin.pavic@crosig.hr.