30.04.2024

Malo zemljište u Splitu - za 75% vrijednosti

Trgovački sud u Splitu donio je dana 11.04.2024. godine Zaključak u predmetu broj ST-825/2018 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Split, i to:

- zk.ul.br. 15922, k.o. Split, k.č.br. 2385/21, zemljište površine 22 m2, na adresi Brnik 4 u Splitu, utvrđene vrijednosti 7.070,00 eura. Radi se o zemljištu uz zgradu koje predstavlja asfaltni put i ogradne zidove zgrade.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 09. do 23.07.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 5.302,50 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 28.06.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 707,00 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).