15.04.2024

Nekretnine – kuća na Pagu - za 80% vrijednosti

Općinski sud u Zadru donio je dana 07.03.2024. godine Zaključak u predmetu broj Ovr-226/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Zadru, Zemljišnoknjižni odjel Pag, i to:

- zk.ul.br. 724, k.o. Povljana, k.č.br. 327/38, kuća površine 165 m2 i dvorište površine 195 m2 - u naravi novija kuća P+2 s 5 apartmana (korisna vrijednost površine 240,62 m2) i okućnica u mjestu Smokvica na Pagu, utvrđene vrijednosti 236.246,60 eura.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 20.06. do 04.07.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 188.997,28 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 11.06.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 23.624,66 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).