23.05.2024

Obavijest o dražbi nekretnine – zemljište kod Siska (Strelečko) - za 80% vrijednosti

Općinski sud u Sisku donio je dana 02.05.2024. godine Zaključak u predmetu broj Ovr-166/2022 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine upisane u zemljišne knjige kod Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižni odjel Sisak, i to:

- zk.ul.br. 1919, k.o. Bok Palanječki, k.č.br. 1129/4, oranica površine 4.179 m2 - u naravi neobrađeno/zaraslo poljoprivredno zemljište kod Strelečkog, utvrđene vrijednosti 543,30 eura.

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 31.07. do 16.08.2024. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 434,64 eura. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 22.07.2024. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 54,33 eura.

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).