26.5.2023

Poziv za usmenu javnu dražbu

Poziv za usmenu javnu dražbu za kupnju nekretnina na kojima je pravo vlasništvo preneseno u korist PRIVREDNA BANKA LAGUNA BANKA d.d. Poreč, a koje je pravo preneseno na CROATIA OSIGURANJE d.d Zagreb

Poziv za kupnju nekretnina na kojima je pravo vlasništvo preneseno u korist PRIVREDNA BANKA LAGUNA BANKA d.d. Poreč, a koje je pravo preneseno na CROATIA OSIGURANJE d.d Zagreb, Miramarska 22, OIB: 26187994862 radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od =20.000,00 EURA (dvadesettisuća eura), uvećano za redovnu kamatu, zateznu kamatu i ostale troškove.


1. PREDMET PRODAJE
Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišno knjižni odjel u Bujama, K.O.Umag, z.k.ul.1924, k.č. 1780 i to:
2. Suvlasnički dio: 7/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2),JEDINICA OZNAČENA B obojena tamno plavom bojom, 20. sanitarija - podrum sa 8,32 m2 21. spremište - podrum sa 17,70 m2 22. spremište - podrum sa 6,83 m2 Ukupno sa 32,85 m2 3. Suvlasnički dio: 7/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3)JEDINICA OZNAČENA C obojena svijetlo zelenom bojom šraf. 16. kuhinja - podrum sa 7,52 m2 17. kupaona - podrum sa 6,08 m2 18. dn. boravak - podrum sa 9,85 m2 19. soba - podrum sa 10,76 m2 Ukupno sa 34,21 m2
4. Suvlasnički dio: 5/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4) JEDINICA OZNAČENA D obojena narančastom bojom koso šraf. 9. soba - podrum sa 16,46 m2 10. kuhinja - podrum sa 5,12 m2
11. kupaona - podrum sa 3,61 m2 Ukupno sa 25,19 m2 5. Suvlasnički dio: 26/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-5) JEDINICA OZNAČENA E obojena svijetlo plavom bojom 13. kotlovnica - podrum sa 9,73 m2 25. spremište - prizemlje sa 2,64 m2 26. hodnik - prizemlje sa 11,04 m2
27. kuhinja - prizemlje sa 16,84 m2 28. terasa - prizemlje sa 5,88 m2
29. soba - prizemlje sa 13,21 m2 30. dn. boravak - prizemlje sa 19,16 m2
31. soba - prizemlje sa 12,67 m2
32. kupaona - prizemlje sa 4,79 m2 33. wc - prizemlje sa 3,23 m2
34. salon - prizemlje sa 16,24 m2
35. natkrivena terasa - prizemlje sa 12,65 m2 Ukupno sa 128,08 m2
6. Suvlasnički dio: 9/100 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) JEDINICA OZNAČENA F obojena zelenom bojom 36. natkrivena terasa - prizemlje sa 12,00 m2
37. poslovni prostor - prizemlje sa 22,10 m2 38. natkrivena terasa - prizemlje sa 12,00 m2 Ukupno sa 46,10 m2

2.POSJED I STANJE NEKRETNINE
Nekretnina je u posjedu MIŠKO JOSIPA, OIB: 19659007988, UMAG, PAZINSKIH ODLUKA
3. Navedene nekretnine opterećene su pravom zaloga u korist ORTIS - COMMERCE D.O.O., ČAVLE, KIKOVICA B.B. u stečaju za iznos od =125.830,80 EUR-a uvećano za pripadajuće redovne i zatezne kamate.
Nekretnina iz točke 1. se prodaje po načelu viđeno-kupljeno.

3. VRIJEME I MJESTO USMENE JAVNE DRAŽBE
Usmena javna dražba će se održati 05. 06. 2023. godine (petog lipnja) u 12:00 sati u prostorijama Javnobilježničkog ureda Željko Krajina u Umagu, D. Alighieria 24.

4. POČETNA CIJENA
Protivnik osiguranja GRAD UMAG utvrdio je najnižu početnu vrijednost po kojoj se nekretnina može prodati na prvoj javnoj dražbi u iznosu od =88.546,25 EUR-a Utvrđena vrijednost nekretnine pod 1. ovog Poziva prema procjeni sudskog vještaka iznosi: =224.899,47 EUR-a .

5. PONUDITELJI
Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja javne dražbe uplatile jamčevinu u iznosu od 3% (tri posto) utvrđene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Javnog bilježnika za druge osobe broj IBAN HR2423600001300072896, koji se vodi kod Zgrebačke banke d.d., a kupac je potvrdu o izvršenoj uplati jamčevine dužan predočiti Javnom bilježniku prije nego pristupi javnoj dražbi. Od uplate jamčevine oslobođene su osobe koje sukladno Ovršnom zakonu nisu dužne uplatiti jamčevinu za sudjelovanje na javnoj dražbi. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti nakon zaključenja javne dražbe.

6. POLAGANJE KUPOVNE CIJENE
Kupac je dužan položiti kupovnu cijenu na račun Javnog bilježnika u roku od 60 ( šezdeset ) dana računajući od dana održavanja javne dražbe. Ako kupac u tom roku ne položi kupovnu cijenu, Javni bilježnik će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a kupac gubi pravo na jamčevinu. Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje. Kupac povrh kupovne cijene u cjelini snosi troškove postupka prodaje, sastava ugovora, te sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom i uknjižbom prava vlasništva u zemljišnim knjigama. Iz iznosa dobivenog prodajom namiriti će se novčane tražbine predlagatelja osiguranja, uvećane za kamatu i troškove koji nastanu u svezi sa postupkom prodaje i namirenja.

7. OSTALI UVJETI
CROATIA OSIGURANJE d.d Zagreb, Miramarska 22, OIB: 26187994862 zadržava pravo izmjene objavljenih uvjeta, te pravo poništenja Poziva za usmenu javnu dražbu. Nekretnina iz točke 1. se prodaje po načelu viđeno-kupljeno.