10.05.2024

Informacija u vezi sa zaprimljenim obavijestima o promjenama u glasačkim pravima

Društvo CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu, ulica Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, sukladno članku 472. Zakona o tržištu kapitala, dostavlja obavijest o promjenama u glasačkim pravima sukladno obavijestima u privitku.
S poštovanjem,
CROATIA osiguranje d.d.