31.03.2023

Objava o rješenju HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 31. ožujka 2023. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Vitomira Palinca iz Zagreba, Kraljevec II. 31, OIB:94231601950, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 20.06.2023. do 20.06.2027. godine.