4.1.2022

Kuća i zemljište u Radovancima (Požega) - za 80% vrijednosti

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. do 29.03.2022. godine. 

Općinski sud u Požegi donio je dana 14.12.2021. godine Zaključak u predmetu broj OVR-134/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Požegi, Zemljišnoknjižni odjel Požega, u zk.ul.br. 406, k.o. Radovanci, i to: 

1. k.č.br. 467, površine 770 m2, u naravi kuća i zemljište (dvorište), utvrđene vrijednosti 92.198,31 kuna

2. k.č.br. 468, površine 686 m2, u naravi zemljište (voćnjak), utvrđene vrijednosti 1.881,94 kuna.

Nekretnine se nalaze jedna uz drugu u mjestu Radovanci kod Velike (Požega). 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 15. do 29.03.2022. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 73.758,64 kuna za nekretninu pod brojem 1 odnosno 1.505,55 kuna za nekretninu pod brojem 2. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 04.03.2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 9.219,83 kuna za nekretninu pod brojem 1 odnosno 188,19 kuna za nekretninu pod brojem 2. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).