3.1.2022

Kuća - za 80% vrijednosti(Orolik)

 Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 2. veljače 2022. godine do 16. veljače 2022. godine.

Općinski sud u Vinkovcima donio je dana 8. studenog 2021. godine Zaključak u predmetu posl. broj Ovr-1246/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk.ul.br. 88, k.o. Orolik i to kč.br. 112, kuća i dvorište u selu sa površinom od 542 m2. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 131.000,00 kn.

 Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 2. veljače 2022. godine do 16. veljače 2022. godine.

 Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 104.800,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 24. siječnja 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 13.100,00 kuna.

 Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 099 542 8472 ili preko e-mail adrese tin.pavic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).