12.10.2021

Objava o rješenju HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 07. listopada 2021. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Zorana Barca iz Zagreba,  Petrova  133, OIB: 61164266801, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, na mandat od 4 godine, s početkom mandata od dana primitka rješenja HANFE, odnosno od 11. listopada 2021. godine.

Rješenje možete vidjeti na sljedećem linku