3.1.2022

Kuća i dvor - za 60% vrijednosti(Kopačevo)

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 16. veljače 2022. godine s početkom u 15:00:00 sati do 2. ožujka 2022. godine u 14:59:59 sati. 

Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru donio je dana 9. kolovoza 2021. godine zaključak u predmetu posl. broj Ovr-799/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih zk.ul.br.428, k.o. Kopačevo, k.č.br. 657, u naravi kuća broj 2B i dvor u ul. F. Kiša, sveukupne površine 356 m2. (Napomena: nekretnina je kulturno dobro). Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 145.000,00 kn. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 16. veljače 2022. godine s početkom u 15:00:00 sati do 2. ožujka 2022. godine u 14:59:59 sati. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 87.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 7. veljače 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 14.500,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 091 138 8849 ili preko e-mail adrese kresimir.velcic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).