31.1.2022

Kuća i dvorište - za 60% vrijednosti

Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 6. travnja 2022. godine s početkom u 14:00:00 sati do 21. travnja 2022. godine u 13:59:59 sati.

Općinski sud u Đakovu donio je dana 9. siječnja 2022. godine zaključak u predmetu posl. broj Ovr-325/2020 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnine u suvlasništvu u 3/9 dijela, upisane u zk.ul.br. 1284, k.o. Budrovci, kč.br. 1367/2, u naravi kuća i dvorište u selu površine 158 čhv (568 m2). Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 125.700,00 kn

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na drugoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 6. travnja 2022. godine s početkom u 14:00:00 sati do 21. travnja 2022. godine u 13:59:59 sati. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 75.420,00 kn. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 28. ožujka 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 12.570,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 091 138 8849 ili preko e-mail adrese kresimir.velcic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u FINI).