3.1.2022

Oranica - za 60% vrijednosti (Bjelovar)

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 2. veljače 2022. godine do 16. veljače 2022. godine. 

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi donio je dana 30. srpnja 2021. godine Zaključak u predmetu posl. broj Ovr-1357/2019 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zk. ul. br. 202 k.o. Draganec i to: čkbr. 405/2 oranica u selu sa 137 čhv, čkbr. 407/3 oranica Ograda sa 722 čhv, čkbr. 903/3 vinograd Vinograci sa 93 čhv. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi ukupno 6.800,00 kn. 

Nekretnine se prodaju putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 2. veljače 2022. godine do 16. veljače 2022. godine. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 4.080,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 24. siječnja 2022. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 680,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 099 542 8472 ili preko e-mail adrese tin.pavic@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).