14.2.2022

Zemljišta u Rovinjskom Selu – za 67% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 18.03.2022. godine u 12:00 sati u zgradi/dvorani Županijskog suda u Puli, Kranjčevićeva 8, soba broj 1.

Općinski sud u Puli donio je dana 10.02.2022. godine Zaključak u predmetu broj Ovr-3558/2015 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli, Zemljišnoknjižni odjel Rovinj, u zk.ul.br. 1713, k.o. Rovinjsko Selo, i to: 

  • k.č.br. 242/2, površine 537 m2, u naravi građevinsko zemljište, utvrđene vrijednosti 256.000,00 kuna i
  • - k.č.br. 242/3, površine 1.259 m2, u naravi građevinsko zemljište, utvrđene vrijednosti 601.000,00 kuna.

Zemljišta ukupne površine 1.796 m2 nalaze se u Rovinjskom Selu - Maričuvica jedno pored drugog

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 18.03.2022. godine u 12:00 sati u zgradi/dvorani Županijskog suda u Puli, Kranjčevićeva 8, soba broj 1. 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do dana održavanja dražbe položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina (25.600,00 kn odnosno 60.100,00 kn). Razgledavanje nekretnina održat će se dana 07.03.2022. godine u 13:00 sati uz prethodnu najavu Sudu. 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr