20.4.2021

Zemljišta u Rovinjskom Selu – za 67% vrijednosti

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 13.07.2021. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog suda u Puli.

Općinski sud u Puli, Stalna služba u Rovinju, donio je dana 14.04.2021. godine Zaključak u predmetu Ovr-3558/2015 o održavanju javne dražbe za prodaju nekretnina upisanih u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli, Zemljišnoknjižni odjel Rovinj, u zk.ul.br. 1713, k.o. Rovinjsko Selo, i to: 

  • k.č.br. 242/2, površine 537 m2, u naravi građevinsko zemljište, utvrđene vrijednosti 256.000,00 kuna i
  • k.č.br. 242/3, površine 1.259 m2, u naravi građevinsko zemljište, utvrđene vrijednosti 601.000,00 kuna.

Zemljišta ukupne površine 1.796 m2 nalaze se u Rovinjskom Selu - Maričuvica jedno pored drugog.

 

Ročište za dražbu nekretnina održat će se dana 13.07.2021. godine u 12:00 sati u zgradi Općinskog suda u Puli, Stalnoj službi u Rovinju, Pino Budicin 4, soba br. 7/II.

 

Nekretnine se na ovoj dražbi ne mogu prodati po cijeni manjoj od 2/3 utvrđene vrijednosti. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 28.06.2021. godine položiti na račun Suda jamčevinu u visini od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina. Razgledavanje nekretnina održat će se dana 14.06.2021. godine u 11:00 sati uz prethodnu najavu Sudu.

 

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr