19.11.2020

Zemljište u Umagu – za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 29.12.2020. do 13.01.2021. godine.

Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Bujama, donio je dana 24.09.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine u vlasništvu društva Matosich d.o.o. upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje, i to:

  • zk. ul. 950, k.o. Umag, k.č.br. 1266, udio 2940/29400, u naravi idealni dio zemljišta ukupne površine 11.804 m2 u Umagu - Monterol. Utvrđena vrijednost idealnog dijela nekretnine iznosi 270.000,00 kuna.

 Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 29.12.2020. do 13.01.2021. godine. Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 162.000,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 18.12.2020. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 27.000,00 kuna.

Dodatne informacije o nekretninama i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama CROATIA osiguranja d.d. (Imovina i potraživanja - dražbe nekretnina) odnosno Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).