19.1.2021

Zemljište u Zmajevcu (Baranja) – za 60% vrijednosti

Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.03. do 08.04.2021. godine. 

Općinski sud u Osijeku, Stalna služba u Belom Manastiru, donio je dana 23.12.2019. godine Zaključak o prodaji nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Beli Manastir, i to: 

  • zk. ul. br. 1378, k.o. Zmajevac I., k.č.br. 392, površine 1.189 m2, u naravi oranica u Zmajevcu, utvrđene vrijednosti 5.200,00 kuna. 

Nekretnina se prodaje putem elektroničke javne dražbe posredstvom Financijske agencije. Ponude na dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 25.03. do 08.04.2021. godine. 

Nekretnina se na ovoj dražbi ne može prodati po cijeni manjoj od 3/5 utvrđene vrijednosti tj. za manje od 3.120,00 kuna. Sudionici dražbe dužni su najkasnije do 16.03.2021. godine položiti na račun Financijske agencije jamčevinu u iznosu od 520,00 kuna. 

Dodatne informacije o nekretnini i uvjetima prodaje mogu se dobiti u CROATIA osiguranju d.d. na telefon broj 01 633 2160 ili preko e-mail adrese zajmovi.naplata@crosig.hr te na internetskim stranicama Financijske agencije (Ovrha na nekretninama i pokretninama).