16.7.2021

Objava o rješenju HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 14.07.2021. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Željka Lovrinčevića iz Zagreba, Hrvatskog proljeća 24, OIB:64391917734, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 20. rujna 2021. do 20. rujna 2025. godine.