2.8.2022

Objava o rješenju HANFA-e o odobrenju za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Obavještavamo investicijsku javnost da je Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na održanoj sjednici dana 29. srpnja 2022. donijelo rješenje kojim se izdaje odobrenje za Hrvoja Šimovića iz Zagreba, Vrhovčev vijenac 4, OIB:85877907374, za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862, za mandat u trajanju od 05.10.2022. do 05.10.2026. godine.