19.7.2022

Općenita obavijest klijentima osiguranja o uvođenju eura

Što je dvojno iskazivanje?

Kako biste lakše mogli usporediti iznose za ugovore o osiguranju ugovorene u kunama, oni će se prije i nakon uvođenja eura iskazivati u obje valute. Transakcije se obavljaju u službenoj valuti, dok su dvojno iskazani iznosi, koji nisu u službenoj valuti, informativnog karaktera.

Od 5.9.2022. do 31.12.2023. ćete vidjeti dva iznosa (dvojno iskazivanje) — jedan iznos će biti u kunama, a drugi u eurima. Dvojno će se iskazivati cijene proizvoda i usluga u osiguranju, poput iznosa ukupne premije na ponudi i polici osiguranja, iznosa premije na računu, ukupnog iznosa naknade štete i dr.

 

Preračunavanje kuna u euro

Preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH. Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr .

Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

•   ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,

•   ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

 

Ispod možete vidjeti primjere preračunavanja:

 

Iznos premije u kunama: 1000 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Iznos u euru prije zaokruživanja: 132,7228084 EUR

Iznos u euru nakon zaokruživanja: 132,72 EUR

---

Iznos premije u kunama: 3000 HRK

Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Iznos u euru prije zaokruživanja: 398,1684252 EUR

Iznos u euru nakon zaokruživanja: 398,17 EUR

 

Nije dozvoljeno koristiti bilo koji drugi tečaj osim službenog  fiksnog tečaja konverzije.

 

Ugovori o osiguranju ostaju isti

Uvođenje eura neće utjecati na ugovorne odredbe i uvjete osiguranja te neće biti potrebno raditi izmjene ili nove ugovore. Također, uvođenje eura ne daje ni jednoj ugovornoj strani pravo da raskine ili otkaže ugovor o osiguranju koji je  sklopljen, osim ako nije drugačije uređeno ugovorom ili zakonskim propisom.

Nakon 1.1.2023. svi iznosi koji su ugovoreni u kunama i sve eventualne uplate i isplate prema ugovoru bit će u eurima. Iznosi u kunama će se u eure preračunavati uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.

Iznimno, kod ugovora o osiguranju u euru, koji se do dana uvođenja eura preračunavao u kunsku protuvrijednost, iskazani iznosi na ugovorima ostaju i dalje u euru i nakon dana uvođenja eura.

Konverzija nema utjecaja na ugovore u eurima i drugima valutama, iznosi ostaju kako su ugovoreni.

Individualna obavijest vezana uz ugovor o osiguranju bit će poslana klijentima na koje se odnosi, u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i to najkasnije 30 dana od uvođenja eura.

 

Croatia osiguranje kao pružatelj financijskih usluga, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, objavljuje općenitu obavijest o uvođenju eura i na svojim internetskim stranicama.